Vilkår og betingelser for bevillinger

Novo Nordisk Fonden | LIFE - Februar 2020

Life - Lines

Indholdsfortegnelse

 1. LIFE
 2. Bevillinger
 3. Kontakt med LIFE
 4. LIFE Forløbene
 5. Rapportering af aktiviteter
 6. Behandling af personoplysninger og cookies
 7. Kommunikation og publikationer
 8. Rettigheder
 9. Moms- og skattemæssige forhold
 10. Overtrædelse af Vilkår
 11. Ansvar og ansvarsbegrænsning
 12. Opsigelse
 13. Lovvalg og værneting

 

1. LIFE

1.1  Novo Nordisk Fonden (”Fonden”) er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden har til formål (1) at skabe et stabilt grundlag for de kommercielle og forskningsmæssige aktiviteter i virksomhederne i Novo-koncernen og (2) at støtte videnskabelige, humanitære og sociale formål.

1.2  Novo Nordisk Fondens afdeling, LIFE (”LIFE”), er etableret for at højne den naturvidenskabelige uddannelse, forskning og dannelse og at styrke motivation og interesse hos børn og unge, herunder gennem at drive læringsinitiativet LIFE og tilhørende aktiviteter. Det er LIFEs mission, at flere børn og unge får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse.

 

2. Bevillinger

2.1  LIFEs bevillinger udgøres af naturvidenskabelige undervisningsforløb (”LIFE-Forløb, der stilles omkostningsfrit til rådighed for skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn og unge (”Skoler”). LIFE vil gennem LIFE-Forløbene give børn og unge mulighed for og adgang til at anvende LIFEs fire læringsplatforme.

2.2  Enhver bestilling af et eller flere LIFE-Forløb udgør en bevilling fra LIFE.

2.3  Disse generelle vilkår og betingelser (”Vilkår”) finder anvendelse på alle LIFEs bevillinger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.4  For at kunne ansøge om tildeling af et LIFE-Forløb skal den enkelte Skole tilmelde sig hos Styrelsen for It og Læring.

2.5  Den enkelte Skole skal acceptere disse Vilkår og indgå en databehandleraftale med LIFE, der indeholder bestemmelser om databehandleres rettigheder og forpligtelser (”Databehandleraftalen”).

2.6  LIFE har ret til at ændre Vilkårene uden varsel. Det er den enkelte brugers pligt at holde sig orienteret om opdaterede vilkår på MY:LIFE og LIFEs hjemmesider.

2.7  Skolen skal overholde Fondens Code of Conduct, der er tilgængelig på Fondens hjemmeside.

 

3.  Kontakt med LIFE

3.1  Hvis en Skole har spørgsmål til disse Vilkår eller til LIFE-Forløbene i øvrigt, kan LIFE kontaktes på LIFESUPPORT@LIFE.dk eller telefon +45 2234 4896.

 

4.  LIFE Forløbene

4.1  Bestilling og anvendelse

4.1.1  LIFE forventer, at den enkelte Skole – forud for bestilling af et LIFE-Forløb – har afsat tilstrækkelig tid til at forberede og anvende LIFE-Forløbet som tilsigtet

4.1.2  Hvert enkelt LIFE-Forløb formidles gennem en eller flere af LIFEs fire læringsplatforme (”Platformene”):

  • MY:LIFE – den digitale læringsplatform,
  • LIFE Kit – materialekasser,
  • LIFE Mobil Lab – mobile laboratorier, og
  • LIFE Campus – læringscenter.

4.1.3  LIFE-Forløbene må kun bruges til pædagogiske og læringsmæssige formål. Hvis den enkelte Skole ønsker at bruge en af Platformene til et andet formål, kan dette kun lade sig gøre, hvis LIFE forudgående skriftligt og udtrykkeligt har samtykket hertil.

4.1.4  Det er den enkelte Skoles ansvar at sikre, at enhver bruger af MY:LIFE, som denne giver adgang, herunder de børn og unge, der anvender LIFE-Forløbene, ikke giver uvedkommende adgang eller på anden måde stiller MY:LIFEs tjenester, herunder Platformene, til rådighed for andre.

 

4.2  MY:LIFE

4.2.1  Adgang til det valgte LIFE-Forløb vil blive givet gennem MY:LIFE.

4.2.2  Når en Skole har bestilt et LIFE-Forløb, vil brugere fra Skolen kunne få adgang til MY:LIFE ved at logge ind med deres personlige uni-login.

4.2.3  Det er den enkelte brugers ansvar til enhver tid at følge de instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet på MY:LIFE.

 

4.3  LIFE Kit

4.3.1  LIFE Kits bestilles af Skolen via MitCFU hos Center for Undervisningsmidler. Skolen eller lærerne kan også tilgå et link til booking via LIFE.dk og MY:LIFE.

4.3.2  En Skole må kun bestille det antal LIFE Kits, som Skolen forventer at bruge i et givent undervisningsforløb.

4.3.3  Når Skolen har modtaget et LIFE Kit, er Skolen ansvarlig for, at materialerne anvendes ordentligt og til de formål, der er angivet på MY:LIFE, og at brugerne i øvrigt følger de deri angivne sikkerhedsforanstaltninger og -retningslinjer.

4.3.4  Skolen er ansvarlig for at bestille returnering og returnere LIFE Kits i samme stand, som de er modtaget, og inden for den i bestillingsbekræftelsen angivne tidsfrist. Returneres LIFE Kits for sent, kan der pålægges en omkostning pr. LIFE Kit. Nærmere information herom oplyses af Center for Undervisningsmidler.

4.3.5  Hvis der ved returnering er mangler, eller hvis materialerne er gået i stykker, skal Skolen informere LIFE herom.

 

4.4  LIFE Mobil Lab og LIFE Campus

4.4.1  Adgang til LIFE Mobil Lab og LIFE Campus forventes at komme i henholdsvis andet halvår af 2020 og i 2021.

4.4.2  Skolen er ansvarlig for, at laboratoriefaciliteterne anvendes ordentligt, og at brugerne til enhver tid følger de angivne sikkerhedsforanstaltninger og -retningslinjer.

 

5.  Rapportering af aktiviteter

5.1  Den enkelte Skole er forpligtet til at rapportere om anvendelse af LIFE-Forløbene og Platformene samt om de enkelte resultater til LIFE, i det omfang LIFE måtte kræve det. LIFE informerer særskilt herom.

 

6.  Behandling af personoplysninger og cookies

6.1  LIFE vil i visse tilfælde behandle persondata om brugere af MY:LIFE og de enkelte læringsplatforme. LIFE behandler persondata i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. I de tilfælde, hvor LIFE behandler persondata om brugerne, vil Databehandleraftalen automatisk finde anvendelse på sådan databehandling.

 

7.  Kommunikation og publikationer

7.1  Skolen må ikke anvende LIFEs logo og markedsføringsmateriale og andet materiale fra LIFE og Fonden, som ikke indgår i Platformene

7.2  Ved enhver offentlig omtale af LIFE-Forløbene skal Skolen sørge for at anføre, at LIFE-Forløbene er støttet af LIFE og Fonden.

7.3  Hvis en Skole planlægger at omtale LIFE-Forløbene i medierne, opfordres Skolen til at orientere LIFE herom i god tid inden.

7.4  Hvis medierne kontakter Skolen omkring LIFE-Forløbene uden om LIFE, må Skolen gerne udtale sig, men Skolen opfordres til at orientere LIFE umiddelbart efter.

7.5  Hvis Skolen på anden måde end nævnt i disse Vilkår ønsker at omtale LIFE eller Fonden, skal dette også koordineres med LIFE.

 

8.  Rettigheder

8.1  Alle rettigheder til alt fysisk og elektronisk materiale, som indgår i Platformene og LIFE-Forløbene, herunder software (kode og/eller funktionalitet), navne, logoer, varemærker, design, grafik, tekster, ikoner, billeder og data, tilhører LIFE eller tredjemand og er beskyttet i henhold til gældende lovgivning samt eventuelle særskilt gældende vilkår.

8.2  Eksemplarfremstilling af papirkopier eller prints af tekster fra Platformene og Platformenes eventuelle biblioteker til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt, hvis der er indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Print og kopiering skal således indgå i Skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

8.3  Det er kun den enkelte Skole, der kan anvende LIFE-Forløbene og Platformene. Skolen må derfor ikke kopiere, modificere, distribuere, overdrage, sublicensere, lease, udlåne eller på anden måde give adgang til LIFE-Forløbene eller Platformene, eller til fysisk eller elektronisk materiale, som indgår heri, ud over hvad der er aftalt med LIFE. Skolen må ej heller give brugeradgange eller brugerrettigheder til LIFE-Forløbene eller Platformene ud over hvad der er aftalt med LIFE, eller foretage ”reverse engineering”, dekompilering eller på anden måde udskille komponenter fra Platformene.

8.4  Hvis en bruger uploader materiale til MY:LIFE, er det denne brugers ansvar at sikre, at vedkommende har alle de relevante og nødvendige rettigheder til (i) at bruge og eventuelt omarbejde materialet på den pågældende måde, (ii) at gøre materialet tilgængeligt gennem MY:LIFE, og (iii) at lade LIFE og andre brugere af MY:LIFE bruge materialet i overensstemmelse med disse Vilkår.

8.5  LIFE må, helt eller delvist, overdrage sine rettigheder og forpligtelser til LIFE-Forløbene og Platformene uden samtykke fra de enkelte Skoler eller brugere.

 

9.  Moms- og skattemæssige forhold

9.1  LIFE er ikke ansvarlig for moms- eller skattemæssige forhold i forhold til adgang til, tildeling eller anvendelse af LIFE-Forløbene.

 

10.  Overtrædelse af Vilkår

10.1  Hvis en Skole eller enkelte brugere ikke overholder disse Vilkår, kan LIFE – uden forudgående varsel og uden samtykke – begrænse eller afskære adgangen til en eller flere Platforme, ligesom LIFE kan fjerne al uploadet materiale.

10.2  LIFE kan også kræve, at Skolen omgående tilbageleverer fysisk og elektronisk materiale modtaget i forbindelse med LIFE-Forløbene.

 

11.  Ansvar og ansvarsbegrænsning

11.1  LIFE-Forløbene stilles til rådighed, som de er og forefindes. Anvendelsen af et LIFE-Forløb sker i enhver henseende på Skolens og brugerens eget ansvar.

11.2  LIFE tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at LIFE-Forløbene fungerer tilfredsstillende. Fra tid til anden kan en eller flere Platforme dog være utilgængelige som følge af tekniske forhold, vedligeholdelse eller lignende, hvilket LIFE ikke er ansvarlig for.

11.3  LIFE fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af LIFE-Forløbene, herunder for funktionaliteten af de enkelte Platforme, og for kvalitet, indhold og lovlighed af materiale, der måtte være uploadet af en bruger eller på anden måde gjort tilgængeligt via MY:LIFE, f.eks. via eksterne links.

11.4  Hverken LIFE eller LIFEs leverandører kan garantere, at LIFE-Forløbene opfylder ethvert krav eller enhver forventning, som den enkelte Skole måtte have.

11.5  LIFE hæfter hverken for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brugen af LIFE-Forløbene. LIFE fraskriver sig ethvert ansvar som følge af din institution eller skoles brug af hardware, herunder stationære eller mobile enheder, og netværk, ved tilgang af MY:LIFE.

11.6  LIFE forbeholder sig retten til at gøre eventuelle krav for ødelagt eller bortkommet materiale fra LIFE Kits eller fra tredjemand gældende over for den enkelte Skole.

 

12.  Opsigelse

12.1  Den enkelte Skole kan til enhver tid opsige et LIFE-Forløb ved at afkoble Skolen fra MY:LIFE. Herefter vil Skolen ikke længere have mulighed for at anvende LIFE-Forløbene eller Platformene.

12.2  Hvis Skolen misligholder disse Vilkår, kan LIFE opsige Skolens LIFE-Forløb uden varsel.

 

13.  Lovvalg og værneting

13.1  Disse Vilkår er underlagt dansk ret.

13.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Vilkår, herunder tvister vedrørende Vilkårenes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsmænd, og dens sæde skal være i København.