VILKÅR OG BETINGELSER FOR BEVILLINGER

LIFE FONDEN | MARTS 2021

1. LIFE FONDEN

1.1  LIFE Fonden (”Fonden”) er en dansk erhvervsdrivende fond med almennyttig sigte. Fonden har til formål (1) med almennyttigt sigte at højne den naturvidenskabelige uddannelse, forskning og dannelse og at styrke motivation og interesse hos børn og unge, herunder gennem at drive undervisningsinitiativet LIFE og tilhørende aktiviteter. Dette inkluderer at finansiere, støtte og udvikle uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik, herunder undervisningsforløb og andre undervisningstilbud og (2) yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

1.2  Det er Fondens mission, at flere børn og unge får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse.

2. BEVILLINGER

2.1  Fondens bevillinger udgøres af naturfaglige undervisningsforløb (”LIFE Forløb”), der stilles omkostningsfrit til rådighed for skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn og unge (”Skoler”). Fonden vil gennem LIFE Forløbene give børn og unge mulighed for og adgang til at anvende Fondens fire læringsplatforme.

2.2  Enhver booking af et eller flere LIFE Forløb udgør en bevilling fra Fonden.

2.3  Disse generelle bevillingsvilkår (”Bevillingsvilkår”) finder anvendelse på alle Fondens bevillinger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.4  For at kunne ansøge om tildeling af bevilling, i form af et LIFE Forløb, skal den enkelte Skole være tilmeldt hos Styrelsen for It og Læring og dermed have et UNI-LOGIN.

2.5 LIFE Fondens erhvervsrettede aktiviteter varetages af Fondens helejede datterselskab LIFE A/S. LIFE A/S udvikler og leverer naturfaglige undervisningsforløb til dagsinstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark. LIFE Forløb er gratis at anvende, da de uddeles som bevillinger fra Fonden.

2.6  Fonden har ret til at ændre Bevillingsvilkårene uden varsel. Det er den enkelte brugers pligt at holde sig orienteret om opdaterede Bevillingsvilkår på MY:LIFE og Fondens hjemmesider.

2.7  Skolen skal overholde Fondens Code of Conduct, der er tilgængelig på Fondens hjemmeside. En skoles overtrædelse af Code of Conduct ​anses for en overtrædelse af bevillingsvilkårene, jf. pkt. 10

3.  KONTAKT MED LIFE

3.1  Hvis en Skole har spørgsmål til disse Bevillingsvilkår eller til LIFE Forløbene i øvrigt, kan Fonden kontaktes på information@LIFE.dk eller telefon +45 2234 4896.

4.  LIFE FORLØBENE

4.1  BOOKING OG ANVENDELSE

4.1.1  Fonden forventer, at den enkelte Skole – forud for booking af et LIFE Forløb – har afsat tilstrækkelig tid til at forberede og anvende LIFE Forløbet som tilsigtet.

4.1.2  Hvert enkelt LIFE Forløb anvendes gennem en eller flere af Fondens fire læringsplatforme (”Platformene”):

  • MY:LIFE – digital læringsplatform,

    1. LIFE Kit – materialekasser,

    2. LIFE Labs – herunder LIFE Mobil Labs og regionale LIFE Labs

    3. LIFE Campus – læringscenter.

4.1.3  LIFE Forløbene må kun bruges til pædagogiske og læringsmæssige formål. Hvis den enkelte Skole ønsker at bruge en af Platformene til et andet formål, kan dette kun lade sig gøre, hvis Fonden forudgående skriftligt og udtrykkeligt har samtykket hertil.

4.1.4  Det er den enkelte Skoles ansvar at sikre, at enhver bruger af MY:LIFE, herunder de børn og unge, der anvender LIFE Forløbene, ikke giver uvedkommende adgang til eller på anden måde stiller tjenester på MY:LIFE, herunder Platformene, til rådighed for andre.

4.2  MY:LIFE

4.2.1  Adgang til det valgte LIFE Forløb vil blive givet gennem MY:LIFE.

4.2.2  Når en Skole har bestilt et LIFE Forløb, vil brugere fra Skolen kunne få adgang til MY:LIFE ved at logge ind med deres personlige UNI-Login.

4.2.3  Det er den enkelte brugers ansvar til enhver tid at følge de instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet på MY:LIFE.

4.3  LIFE KIT

4.3.1  LIFE Kits bookes af Skolen via LIFE.dk og distribueres af DKI

4.3.2  En Skole må kun booke det antal LIFE Kits, som Skolen forventer at bruge i et givent undervisningsforløb.

4.3.3  Når Skolen har modtaget et LIFE Kit, er Skolen ansvarlig for, at materialerne anvendes ordentligt og til de formål, der er angivet på MY:LIFE, og at brugerne i øvrigt følger de deri angivne sikkerhedsforanstaltninger og -retningslinjer.

4.3.4 Efter endt brug skal LIFE Kits returneres til Fonden. Skolen er ansvarlig for at bestille returnering og returnere LIFE Kits i samme stand, som de er modtaget, og inden for den i bestillingsbekræftelsen angivne tidsfrist. Returneres LIFE Kits for sent, kan der pålægges en omkostning pr. LIFE Kit.

4.3.5  Hvis der ved returnering er mangler, eller hvis materialerne er gået i stykker, skal Skolen informere Fonden herom. Skolen kan informere LIFE Fonden ved at udfylde returneringssedlen, der findes i alle LIFE Kits, eller ved at kontakte LIFE Fonden på information@life.dk eller på +45 22 34 48 96.

4.3.6 Fonden forbeholder sig retten til at gøre eventuelle krav for ødelagt eller bortkommet materiale fra LIFE Kits eller fra tredjemand gældende over for den enkelte Skole.

4.4  LIFE LABS

4.4.1  Skolen er ansvarlig for at anvende laboratoriefaciliteterne efter de af LIFE anviste sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for ordentlig brug, og Skolen skal til enhver tid følge disse.

4.4.2 Klassen skal inden besøg i et LIFE Lab have afsluttet forløbet med LIFE Kit.

4.4.3 LIFE kan i undervisningssituationen foretage mindre justeringer og tilpasninger af LIFE Lab-forløbet målrettet den enkelte, hvis LIFE-undervisere vurderer det nødvendigt.

4.4.4 Skolen skal i sin brug af LIFE Mobil Lab følge anvisningerne i den tilsendte kontraktformular.

4.4.5 Den ansvarlige lærer skal inden besøg i LIFE Labs i dialog med en af LIFE's undervisere som forberedelse og planlægning af besøget. Det er i den forbindelse LIFE, der er ansvarlig for at kontakte den pågældende lærer.

5.  EVALUERING AF AKTIVITETER

5.1  Den enkelte Skole skal som en del af LIFE Forløbene afsætte tid til at lærer og elever deltager i evaluering af LIFE Forløbene.

6.  BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES

6.1  I det omfang Fonden og LIFE A/S behandler persondata vil dette ske i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. I de tilfælde, hvor der behandles persondata om brugerne, vil sådan behandling af persondata være omfattet af en databehandleraftale.

7.  KOMMUNIKATION

7.1  Ved enhver offentlig omtale af Skolens anvendelse af LIFE Forløb skal Skolen sørge for at anføre, at LIFE Forløbene er støttet af Fonden.

7.2  Hvis en Skole planlægger at omtale LIFE Forløbene i medierne, skal Skolen orientere Fonden herom i god tid inden.

7.3  Hvis medierne kontakter Skolen omkring LIFE Forløbene uden om Fonden, må Skolen gerne udtale sig, men Skolen opfordres til at orientere Fonden umiddelbart efter.

7.4  Hvis Skolen på anden måde end nævnt i disse Bevillingsvilkår ønsker at omtale Fonden, skal dette også aftales med Fonden forinden omtale.

7.5 Såfremt Skolen ønsker at anvende Fondens logo og markedsføringsmateriale eller andet materiale fra Fonden, kan det alene ske efter forudgående aftale med Fonden.

8.  RETTIGHEDER

8.1  Alle rettigheder til alt fysisk og elektronisk materiale, som indgår i Platformene og LIFE Forløbene herunder software (kode og/eller funktionalitet), navne, logoer, varemærker, design, grafik, tekster, ikoner, billeder og data, tilhører Fonden eller tredjemand og er beskyttet i henhold til gældende lovgivning samt eventuelle særskilt gældende vilkår.

8.2  Eksemplarfremstilling af papirkopier eller prints af tekster fra Platformene og Platformenes eventuelle biblioteker til undervisningsbrug på Skolen er tilladt, hvis der er indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen Mellem Skolen og Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal således indgå i Skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

8.3  Det er kun den enkelte Skole, som har modtaget en bevilling, der kan anvende LIFE Forløbene og Platformene. Skolen må derfor ikke kopiere, modificere, distribuere, overdrage, sublicensere, lease, udlåne eller på anden måde give adgang til LIFE Forløbene eller Platformene eller til fysisk eller elektronisk materiale, som indgår heri, ud over hvad der er aftalt med Fonden. Skolen må ej heller give brugeradgange eller brugerrettigheder til LIFE-Forløbene eller Platformene, ud over hvad der er aftalt med Fonden eller foretage ”reverse engineering”, dekompilering eller på anden måde udskille komponenter fra Platformene.

8.4  Hvis en bruger uploader materiale til MY:LIFE, er det denne brugers ansvar at sikre, at vedkommende har alle de relevante og nødvendige rettigheder til (i) at bruge og eventuelt omarbejde materialet på den pågældende måde, (ii) at gøre materialet tilgængeligt gennem MY:LIFE, og (iii) at lade Fonden og andre brugere af MY:LIFE bruge materialet i overensstemmelse med disse Bevillingsvilkår.

8.5  Fonden må, helt eller delvist, overdrage sine rettigheder og forpligtelser til LIFE Forløbene og Platformene uden samtykke fra de enkelte Skoler, kommuner eller brugere.

9.  MOMS- OG SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

9.1  Fonden er ikke ansvarlig for moms- eller skattemæssige forhold i relation til tildeling eller anvendelse af LIFE Forløbene.

10.  OVERTRÆDELSE AF BEVILLINGSVILKÅR

10.1  Hvis en Skole eller enkelte brugere ikke overholder disse Bevillingsvilkår, kan Fonden – uden forudgående varsel og uden samtykke – begrænse eller afskære adgangen til en eller flere Platforme, ligesom Fonden kan fjerne al uploadet materiale.

10.2  Fonden kan også kræve, at Skolen omgående tilbageleverer fysisk og elektronisk materiale modtaget i forbindelse med LIFE Forløbene.

11.  ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1  LIFE Forløbene stilles til rådighed, som de er og forefindes. Anvendelsen af et LIFE Forløb sker i enhver henseende på Skolens og brugerens eget ansvar.

11.2  Fonden tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at LIFE Forløbene fungerer tilfredsstillende. Fra tid til anden kan en eller flere Platforme dog være utilgængelige som følge af tekniske forhold, vedligeholdelse eller lignende, hvilket Fonden ikke er ansvarlig for.

11.3  Fonden fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af LIFE Forløbene, herunder for funktionaliteten af de enkelte Platforme, og for kvalitet, indhold og lovlighed af materiale, der måtte være uploadet af en bruger eller på anden måde gjort tilgængeligt via MY:LIFE, f.eks. via eksterne links.

11.4  Hverken Fonden eller Fondens leverandører kan garantere, at LIFE Forløbene opfylder ethvert krav eller enhver forventning, som den enkelte Skole måtte have.

11.5  Fonden hæfter hverken for direkte eller indirekte tab i forbindelse med brugen af LIFE Forløbene. Fonden fraskriver sig ethvert ansvar som følge af en Skoles brug af hardware herunder stationære eller mobile enheder og netværk ved tilgang af MY:LIFE.

12.  OPSIGELSE

12.1  Den enkelte Skole eller en kommune kan til enhver tid opsige et LIFE Forløb ved at sende en e-mail til Fonden på information@life.dk. Herefter vil den enkelte Skole ikke længere have mulighed for at anvende LIFE Forløbene eller Platformene, og LIFE Kits skal returneres til Fonden senest 5 dage efter opsigelse.

12.2  Hvis Skolen eller en kommune misligholder disse Bevillingsvilkår, kan Fonden ophæve det/de pågældende LIFE Forløb uden varsel.

13.  LOVVALG OG VÆRNETING

13.1  Disse Bevillingsvilkår er underlagt dansk ret.

13.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Bevillingsvilkår, herunder tvister vedrørende Bevillingsvilkårenes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsmænd, og dens sæde skal være i København.