INDKØBSPOLITIK

OVERORDNET MÅL MED INDKØBSPOLITIKKEN

Denne indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser for LIFE. Indkøbspolitikken og LIFE Fondens Code of Conduct skal overholdes af LIFE’s samarbejdspartnere og leverandører.[1]

Formålet med indkøbspolitikken er todelt og indbefatter dels et krav om overholdelse af etiske og lovmæssige rammer samt at effektivisere indkøb i bred forstand til gavn for udvikling af LIFE.

De konkrete mål omfatter:

  • at der gennem effektive indkøb og indkøbsprocesser skabes et økonomisk råderum, der giver de bedste muligheder for udvikling af LIFE.

  • at der indkøbes efter princippet om ”rette kvalitet til den bedst mulige pris”.

  • at LIFE, foruden pris og kvalitet, også vurderer servicevilkår, leveringssikkerhed, leverings- betingelser og driftsomkostninger under ved indkøb.

  • at anvende så få leverandører som muligt og prioritere økonomisk hensigtsmæssigt på de enkelte indkøbsområder.

  • at LIFE gennem sine indkøb medvirker til at minimere ressourceforbrug og miljøbelastning og prioriterer lokale og miljøbevidste partnere.

  • at leverandører indgår samarbejdskontrakter, der skal understøtte overholdelsen af LIFE’s indkøbspolitik og samarbejdsaftaler.

  • at LIFE definerer korruption som misbrug af betroet magt og bestikkelse som tilbud, løfte, give, acceptere eller anmode om en fordel som tilskyndelse til en handling, der er ulovlig, uetisk eller et tillidsbrud. Endvidere må tilknyttede personer fra LIFE aldrig acceptere, give eller love gaver, gæstfrihed eller noget af monetær værdi, der kan fortolkes som hensigt til at påvirke en beslutning om køb.

 

ANSVARLIGT INDKØB

LIFE køber ind økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarligt. I overensstemmelse med FN’s Verdensmål ønsker vi at fremme en ansvarlig forretningspraksis i hele vores forsyningskæde. Derfor skal vores samarbejdspartnere overholde en række minimumskrav, som er indeholdt i de nedenstående standarder for ansvarligt indkøb.

Minimumsstandarder
LIFE’s minimumsstandarder for ansvarligt indkøb skal anvendes af LIFE samarbejdspartnere, inden for forretningsetik, menneskerettigheder, arbejdsmæssige rettigheder, sundhed, sikkerhed samt miljøforvaltning.

Overholdelse af lovgivning
Samarbejdspartnere skal drive forretning i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser samt forskrifter indenfor arbejdsmiljø og miljø.

Vurdering af standardernes overholdelse
For at vurdere standardernes overholdelse skal samarbejdspartnere og leverandører opbevare og på forlangende udlevere den nødvendige dokumentation for at påvise overholdelsen af disse standarder, og skal tillade audits på baggrund af standarderne.

Samarbejde og partnerskab
LIFE vedkender, at mange af vores samarbejdspartnere opererer under forskellige lovmæssige og kulturelle betingelser, og at det derfor kan være en udfordring at overholde standarderne. Samarbejdspartnere skal  overholde standarderne, da det kun er gennem samarbejde og partnerskaber, at vi kan fremme den etiske, sociale og miljømæssige præstation i hele forsyningskæden.

Alvorlig manglende overholdelse
Hvis samarbejdspartnere ikke overholder denne indkøbspolitik, forbeholder LIFE sig retten til at afslutte samarbejdet uden yderligere varsel.

 

ARBEJDSMÆSSIGE RETTIGHEDER

Samarbejdspartnere skal respektere arbejdstagernes menneskerettigheder og behandle dem med værdighed.

Menneskerettigheder
Samarbejdspartnere skal respektere menneskerettighed- erne i FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. Det betyder, at de ikke må krænke andres menneskerettigheder, og at de skal tage sig af det, hvis de er involveret i negativ indvirkning på menneske-rettighederne.

Børnearbejde og ungarbejdere
Samarbejdspartnere må ikke benytte sig af børnearbejde, som defineret af den nationale lovgivning i det land, de driver virksomhed i. Ungarbejdere, som er under 18 år og over alderen for børnearbejde, må ikke udføre arbejde, der er til skade for deres skolegang eller sundhed såsom håndtering af kemikalier, hårdt fysisk arbejde og natarbejde.

Lige muligheder
Samarbejdspartnere skal sørge for, at arbejdspladsen er fri for diskrimination og chikane. Diskrimination af årsager som f.eks. race, national oprindelse, farve, alder, køn, seksuel orientering, etnisk tilhørsforhold, handicap, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab, graviditet eller ægteskabelig status accepteres ikke.

Behandling af medarbejderne
Samarbejdspartnere skal sikre, at arbejdspladsen er fri for brutal og umenneskelig behandling, herunder enhver form for seksuel eller fysisk mishandling, fysisk afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang, verbal chikane af medarbejderne eller trusler om en sådan behandling.

 

MILJØ

Samarbejdspartnere skal drive virksomhed på en miljømæssig ansvarlig og effektiv måde for at minimere negative indvirkninger på miljøet og bevare naturressourcerne.

Miljøtilladelser
Samarbejdspartnere skal overholde alle gældende miljøbestemmelser. Alle nødvendige miljøtilladelser, licenser, registrering af information og restriktioner skal være opnået, og de driftsmæssige krav samt indberetnings-kravene skal være opfyldt.

Affald og emissioner
Samarbejdspartnere skal være i besiddelse af systemer til sikring af sikker håndtering, flytning, opbevaring, bortskaffelse, genvinding, genanvendelse eller håndtering af råvarer, affald, luftemissioner og spildevandsudledninger. Enhver form for affald, spildevand eller luftemissioner med en potentielt negativ indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet skal styres, kontrolleres og om nødvendigt behandles før udledning til miljøet i henhold til de nationale krav.

Beskyttelse af lokalmiljøet, utilsigtede udslip og udledninger
Samarbejdspartnere skal sikre en effektiv beskyttelse af lokalmiljøet og have systemer til at forebygge og afbøde utilsigtede udslip og udledninger til miljøet samt sikre, at luft-, støj- og lugtforurening ligger inden for de nationale grænseværdier.

Ressourceeffektivitet
Samarbejdspartnere skal optimere brugen af alle relevante ressourcer, såsom energi, vand, kemikalier og råmaterialer, og til at begrænse brugen af knappe ressourcer.

Samarbejdspartnere skal undgå brugen af farlige stoffer og sørge for størst muligt genbrug.

[1] Find LIFE Fondens Code of Conduct ved at klikke her.