CODE OF CONDUCT

På denne side kan du læse LIFE Fondens Code of Conduct

FORMÅL MED CODE OF CONDUCT

LIFE Fonden har som ambition at udvise ansvarlighed og gennemsigtighed i enhver henseende af vores virke. LIFE Fonden er en organisation baseret på integritet, troværdighed og respekt, som udleves via vores åbne kultur og ansvarlige adfærd. Denne Code of Conduct indeholder 14 principper, som sætter retningen for, hvilken adfærd vi ønsker at fremme i vores organisation og over for vores samarbejdspartnere. Vi forventer, at alle personer med tilknytning til LIFE Fonden, som beskrevet nedenfor, værner om og efterlever principperne i denne Code of Conduct.


ANVENDELSESOMRÅDE

Vores Code of Conduct gælder for LIFE Fonden samt alle personer med tilknytning hertil navnlig LIFE A/S, herunder ansatte, ledelsen og komitéer, samt medlemmer af bestyrelsen i LIFE Fonden og LIFE A/S, alle modtagere af LIFE Fondens bevillinger samt LIFE Fondens samarbejdspartnere og leverandører. LIFE Fondens Code of Conduct udgør sammen med LIFE Fondens uddelingspolitik en integreret del af enhver aftale og bevilling, som LIFE Fonden indgår, henholdsvis bevilger.


CODE OF CONDUCTS 14 PRINCIPPER

1. Beskyttelse af børns rettigheder. LIFE Fonden ønsker at sikre og beskytte børn og unges trivsel og rettigheder. Vi vægter børns trivsel højt og anser mishandling af børn for uacceptabelt. Hvis nogen med tilknytning til LIFE Fonden, er vidne til mishandling af et barn, er man forpligtet til at indrapportere det til LIFE Fonden og den relevante insti­ tution eller myndighed. Mishandling af et barn – ofte refereret til som børneovergreb eller omsorgssvigt – omfatter alle former for fysisk og/eller følelsesmæssig mishandling, mobning, forsømmelse, seksuelt overgreb, børnearbejde eller udnyttelse, der result­ erer i reel eller potentiel skade på barnets helbred, udvikling eller værdighed (i over­ ensstemmelse med definitionen i World Health Organisation (WHO)).

2. Mobning og chikane. LIFE Fonden ønsker at behandle mennesker med værdighed og respekt. Vi forventer derfor, at personer med tilknytning til LIFE Fonden anerkender retten til privatliv og lighed på arbejdspladsen. LIFE Fonden anser mobning og chikane af enhver art og i enhver henseende, herunder seksuel chikane og anden grænseover­ skridende adfærd, for at være uaccepta­ belt. Det kan få den person, som udsættes for mobning eller chikane, til at føle sig udsat, oprevet, ydmyget, undermineret, truet eller lignende. Mobning er stødende, truende, ondsindet eller fornærmende adfærd. Chikane er enhver form for uønsket fysisk, verbal eller ikke­verbal opførsel, der har til hensigt eller virkning at krænke en anden persons værdighed eller at skabe et skræmmende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller stødende arbejdsmiljø.

3. Korruption og bestikkelse. LIFE Fond­ en ønsker at opretholde en høj integritet og arbejdsmoral i relation til alle vores aktiviteter og beslutninger og har derfor en nultolerance over for korruption og bestik­ kelse af enhver art. LIFE Fonden definerer korruption som et misbrug af betroet magt; og bestikkelse som at tilbyde, love, give, acceptere eller anmode om en fordel som tilskyndelse til en handling, der er ulovlig, uetisk eller et tillidsbrud. Som følge heraf må personer med tilknytning til LIFE Fonden aldrig acceptere, give eller love gaver, gæstfrihed eller noget af monetær værdi på et sådant niveau, at det kan anses som en hensigt til utilbørligt at påvirke en beslutning eller på anden vis så tvivl om vores integritet og uafhængighed.

4. Databeskyttelse. Enhver med tilknyt­ning til LIFE Fonden, som indsamler personoplysninger, skal oplyse ejerne af oplysningerne (”Dataejer”) om, hvorfor oplysningerne er nødvendige, og hvordan de vil blive indsamlet, behandlet og op­ bevaret, idet Dataejer skal give sit klare og dokumenterede samtykke til denne indsamling og behandling, hvor nødvendigt. Personoplysninger og fortrolig information skal opbevares sikkert, organiseret og holdes ajour i nødvendigt omfang og må ikke opbevares i længere tid end nødven­ digt, ligesom personoplysningerne kun må anvendes i en konkret og lovlig henseende. Enhver personoplysning og fortrolig information skal indsamles og behan­dles i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulering, herunder den europæiske databeskyttelsesforordning.

5. Mangfoldighed, diskrimination og inklusion. Mangfoldighed og inklusion er tæt knyttet til LIFE Fondens kerneværdier og den måde, vi arbejder på. Vi accepterer derfor ingen former for diskrimination. Personer med tilknytning til LIFE Fonden må ikke diskrimi­nere på nogen måde og skal stræbe efter at fremme mangfoldighed og inklusion i videst muligt omfang. LIFE Fonden tilstræber at sikre inkluderende miljøer og arbejds­ fællesskab med lige muligheder for læring, beskæftigelse og udvikling.

6. Miljø. Personer med tilknytning til LIFE Fonden skal minimere negativ påvirkning af miljøet i videst muligt omfang. LIFE sætter desuden fokus på miljø, klima og bæredyg­ tighed ved at udvikle undervisningsforløb, der ruster børn og unge til at handle kvalificeret i forhold til aktuelle samfunds­ udfordringer både i deres personlige liv og som samfundsborgere.

7. Svig, bedrageri og misbrug af bevillinger. LIFE Fonden tolererer ikke svindel, bedrageri eller misbrug af bevillinger, hverken monetære eller ikke­monetære.

8. Arbejdsforhold. LIFE Fonden og personer med tilknytning til fonden skal overholde al gældende lovgivning og regulering, herunder kutymer og gældende kollektive aftaler. Endvidere skal alle med tilknytning til LIFE Fonden betale en fair og passende løn, behandle andre med respekt og værdighed samt bidrage til at ansatte får mulighed for at maksimere deres potentiale i deres ansættelsesforhold.

9. Interessekonflikter. LIFE Fonden ønsker at sikre konsistens og gennemsigtighed i vores beslutninger. Alle med tilknytning til LIFE Fonden er forpligtet til at udføre sit arbejde og træffe beslutninger ud fra et armslængdeprincip. LIFE Fonden tolererer ikke nepotisme, herunder positiv særbehandling uden hensyntagen til kvali­ fikationer af venner, familie eller andre nære relationer i forbindelse med rekruttering, ind­ køb, bevilling eller i nogen anden situation.

10. Kvalitet. LIFE Fonden tilstræber at opnå den højeste kvalitet i ethvert aspekt af LIFE Fondens virke og forventer det samme af alle med tilknytning til LIFE Fonden.

11. Sundt og sikkert arbejdsmiljø. LIFE Fonden bestræber sig på at sætte den højeste standard for sikkerhed og tryghed i enhver henseende af vores virke. Vi forpligter os til, at alle vores aktiviteter udføres i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor fondens faciliteter, herunder alle laboratoriefaciliteter overholder gældende lovgivning og sikkerhedsforskrifter. LIFE Fondens aktiviteter skal fordre et godt arbejdsmiljø, der fremmer og understøtter medarbejderes trivsel og udvikling. LIFE Fonden og alle med tilknytning til fonden for­ ventes at have alle nødvendige tilladelser på plads, herunder godkendelser, kontroller og interne procedurer, der sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

12. Handelssanktioner og foranstaltninger mod hvidvask. Enhver med tilknytning til LIFE Fonden skal afstå fra at indgå trans­ aktioner med sanktionerede personer eller virksomheder, herunder investere eller medinvestere, indgå partnerskaber eller på anden vis indgå samarbejde, som udgør et brud på regler om handelssanktioner. Endvi­ dere tolererer LIFE Fonden ikke hvidvask og finansiering af terror.

13. Insiderhandel. LIFE Fonden tolererer ikke nogen form for insiderhandel af personer med tilknytning til LIFE Fonden.

14. Karteldannelse og lige konkurrence. LIFE Fonden og personer med tilknytning til LIFE Fonden tilstræber at sikre overholdelse af al gældende kartel­ og konkurrencelovgivning.MISLIGHOLDELSE OG SANKTIONER

OVERTRÆDELSE AF PRINCIPPERNE I CODE OF CONDUCT

Hvis LIFE Fonden får mistanke om, at personer med tilknytning til LIFE Fonden ikke lever op til LIFE Fondens Code of Conduct, vil vi informere den pågældende om mistanken om den påståede overtrædelse. Vi ønsker at gå i konstruktiv dialog, hvor målet vil være at rette op på forholdene. LIFE ønsker at påvirke til øget ansvarlighed og etisk adfærd frem for eksklusion eller ophør af bevilling eller samarbejde. Hvis en person med tilknytning til LIFE Fonden bliver bekendt med eller får mistanke om en overtrædelse af LIFE Fondens Code of Conduct, opfordres man til at orientere LIFE Fonden direkte eller gennem Novo Nordisk Fondens whistleblowerordning, som LIFE Fonden som bevillingsmodtager er omfattet af.

Link til Novo Nordisk Fondens Whistleblowerordning

Herigennem kan man anonymt og sikkert informere om eventuelle overtrædelser. Hvis en eventuel overtrædelse relaterer sig til en institution, fx en skole eller anden undervisningsinstitution, med veletablerede interne procedurer til at håndtere sådanne anklager, kan LIFE Fonden henvise sagen til den relevante instans i den givne institution til videre behandling. Hvis der ikke eksisterer en sådan instans, kan LIFE Fonden træffe beslutning om det videre forløb og eventuelle sanktioner i den konkrete sag.


BRUD PÅ LIFE FONDENS CODE OF CONDUCT

Overtrædelse eller brud på LIFE Fondens Code of Conduct kan som nævnt føre til eventuelle disciplinære sanktioner, hvis dialog ikke kan rette op på overtrædelsen. Sanktionerne kan involvere, at

  • LIFE Fonden sender en varsling

  • Fonden videregiver information om over­ trædelsen til relevante interessenter

  • Fonden reducerer eller afslutter en bevilling eller et samarbejde, samt forbeholder sig retten til at udelukke bevillingsmodtager fra fremtidige bevil­ linger og/eller samarbejder

  • Hvis der er tale om pengebevilling, kan beløbet kræves tilbagebetalt.

LIFE Fonden forbeholder sig desuden retten til at gennemføre et uafhængigt tilsyn af enhver bevillingsmodtager eller person med tilknytning til LIFE Fonden, hvis der er mistanke om et brud på denne Code of Conduct.


DEN ENKELTES ANSVAR

Det er den enkeltes ansvar at søge rådgivning, hvis man er usikker på, hvorvidt en beslutning eller et tiltag ligger inden for rammerne af lovgivningen eller denne Code of Conduct. Faktorer som udefrakommende pres, tidspres eller finansielle begrænsninger er ikke en undskyldning for ikke at overholde denne Code of Conduct eller gældende lovgivning.