DET GODE SAMARBEJDE: DMI OG GEO

.

VANDKAMP


For kort tid siden udgav vi det første undervisningsforløb til det almene gymnasium STX. LIFE Forløbet hedder Vandkamp og er udviklet til faget Naturgeografi B. I forløbet skal eleverne undersøge, hvordan oversvømmelsesproblematikker kommer til at påvirke deres hverdag, og hvordan de selv kan bidrage til klimatilpasning i Danmark. Det skal de blandt andet gøre ved at indsamle, beskrive, analysere og vurdere relevansen af data fra to digitale platforme, Klimaatlas og GeoAtlas Live, der er udviklet og drevet af henholdsvis Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og ingeniørvirksomheden Geo.

I denne artikel kan du læse om, hvordan vi har samarbejdet med DMI og Geo i udviklingen af Vandkamp – og hvorfor forløbet er helt unikt.  

.
.
.
.
.

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT


DMI kræver vel næppe den store introduktion, da de fleste danskere kender dem for deres vejrudsigter. Men dykker vi et spadestik dybere, betjener DMI faktisk hele landet med meteorologisk viden og data. De har eksempelvis udviklet den digitale platform Klimaatlas, der indeholder data om forventede og fremtidige ændringer i klimaet. 

 

I den spæde start i udviklingen af Vandkamp blev vi inviteret til faglige oplæg hos DMI omkring Klimaatlas og den data, der lå bag platformen. Herefter vendte vi tilbage med en række opgaveforslag, og så begyndte det egentlige arbejde med at finde ud af, hvilke data der var relevante at inddrage i forløbet, og hvordan det kunne omsættes til et gymnasialt fagligt niveau. 

 

Det er primært Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI’s afdeling for Forskning og Udvikling, vi har haft den tætteste kontakt med i udviklingen. Udover at hjælpe med faglig sparring og konkretisering af opgaver, er Martin også selv en del af forløbet. Det er nemlig sådan, at eleverne i Vandkamp anvender de samme metoder og værktøjer, som benyttes af de fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning. Derfor præsenteres eleverne for tre forskellige klimaprofessioner: En geolog, en miljømedarbejder og Martin Olesen – en klimaforsker.  

INTERVIEW MED MARTIN OLESEN - KLIMAFORSKER HOS DMI

Vi tog med Martin Olesen ud til et af hans yndlingssteder – kajakklubben ved Kanonbådhusene i København. Her talte vi blandt andet om problemstillingerne, hvad angår oversvømmelser og stormfloder.

Unikke data med unikke resultater

DMI har blandt andet bidraget med ekspertviden om modellering af fremtidens klima i DMI's digitale platform Klimaatlas. Den viden og adgangen til data er blevet brugt til udviklingen af aktiviteterne i den del af Vandkamp, der handler om karriereprofilen “Klimaforskeren”. De aktiviteter og data er helt unikke:  
 

Vandkamp er et helt unikt forløb. Den type data, der bliver lagt ud og brugt i forløbet, skaber ikke en typeopgave med et fast resultat. Faktisk er der ikke andre, der har lavet de undersøgelser, som eleverne gør, og det kan give nogle helt unikke resultater – specielt når det sidestilles med elevernes egne lokale vinkler på klimatilpasningsløsninger. Det har derfor været en stor fornøjelse at være med til at bidrage til udviklingen af Vandkamp, som forhåbentlig kommer til at glæde en masse elever,” siger Martin Olesen.  

.
.
.
.

GEO - RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED 

 
Geo ved alt om vand og jord – for at sige det lidt forsimplet. De er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der hjælper med målinger af jord og vandforhold i forbindelse med byggeri, anlæg og vand- og energiforsyninger – og så står de bag det digitale redskab GeoAtlas Live. Og det er netop GeoAtlas Live, som eleverne benytter i Vandkamp, hvor de skal undersøge lokalområders terrænforhold og videre ned i jorden.  

 

I den indledende dialog med Geo havde vi fokus på at få eleverne, der arbejder med Vandkamp, til at forholde sig til jordens beskaffenhed og det potentiale jorden har for at optage vand, der kommer fra skybrud, stormflod og øget nedbør. Vi blev dog hurtigt enige om, at vi gerne ville konkretisere dette i form af en elevaktivitet med udgangspunkt i feltarbejdsmetoder. Til det fik vi blandt andre hjælp fra Mads Robenhagen Mølgaard, der er afdelingsleder for Geodata & Subsurface Models hos Geo – og det var netop hos Geo, vi mødtes med ham:

INTERVIEW MED MADS ROBENHAGEN MØLGAARD

Vi tog et smut forbi Geos kontor i Kgs. Lyngby for at tale med Mads omkring samarbejdet med Vandkamp og brugen af GeoAtlas Live.GeoAtlas Live
I GeoAtlas Live kan du se tværprofiler af undergrunden, 3D-jordartskort i vilkårlig dybde og fx foretage en virtuel boring. GeoAtlas Live anvendes af kommuner, forsyninger, regioner, stat, rådgivende ingeniører, boringsentreprenører m.fl. og benyttes til undervisningsbrug på en række universiteter og ingeniøruddannelser. Læs mere om platformen her.GeoAtlas Study
Som noget helt nyt, har Geo udviklet en platform, GeoAtlas Study, der giver landets gymnasier, HTX og HF elever mulighed for, at arbejde med professionelle data og fagkort, så de kan blive inspireret til at være en del af fremtidens klima- og energidagsorden. Læs mere om platformen her.

Som du kan se og høre i videoen, har Geo bidraget med grundlæggende viden om de geologiske forhold i Danmark og ikke mindst givet indsigt i det digitale redskab GeoAtlas Live. Disse bidrag er brugt til udviklingen af aktiviteterne i den del af forløbet, der omhandler karriereprofilen “Geologen” – og de er meget virkelighedsnære, mener Mads Robenhagen Mølgaard:  
 

”Eleverne kommer til at forholde sig til jordens evne til at optage vand fra skybrud og stormflod. De skal studere virkelige data og gennemføre feltarbejde ved deres eget gymnasium, hvor de skal undersøge nedsivningspotentialet. Aktiviteterne er meget konkrete og hands-on, så eleverne kommer tæt på den måde, vi som fagpersoner arbejder med klimatilpasning".

.
.
.

Begejstringen for samarbejdet går heldigvis ikke kun den ene vej. Ditte Linde Thomsen, der er udviklingschef i LIFE Fonden, ser det tætte samarbejde mellem DMI, Geo og LIFE Fonden som noget helt unikt, der er med til at cementere vigtigheden af at kombinere forskellige fagligheder og indsigter for at opnå det bedste resultat:  

 

“DMI og Geo har været essentielle for udviklingen af Vandkamp med alt fra data og faglig sparring til samarbejde om udvikling af virkelighedsnære aktiviteter i forløbet. Samspillet mellem den naturvidenskabelige tilgang og den ingeniørfaglige tilgang har givet det faglige indhold i Vandkamp en unik dybde, som kommer eleverne til gode. Derudover har DMI og Geo også helt konkret stillet deres egne faglige personer til rådighed i Vandkamp i form af to ud af de tre karriereprofiler, som eleverne stifter bekendtskab med i forløbet. DMI og Geo er dermed med til at skabe forbilleder for eleverne – og det gør deres bidrag endnu mere værdifuldt,” siger Ditte Linde Thomsen.  

 

 

MERE OM VANDKAMP 

Hvis du er blevet mere nysgerrig på forløbet, kan du læse mere om det her, hvor du også kan booke forløbet til din gymnasieklasse.  

 

Vandkamp har en varighed på i alt 8 x 90 minutters undervisning og består af varierende undervisningsaktiviteter, der spænder fra klasserumsundervisning til feltarbejde og innovative processer. Alle arbejdsprocesserne i forløbet giver eleverne mulighed for at styrke deres naturfaglige kompetencer.   

  

Derudover tager forløbet udgangspunkt i FN’s verdensmål #13: Klimaindsats og #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 

 

Vandkamp er udviklet af et team med stor undervisningserfaring og didaktisk erfaring med udvikling af undervisning til ungdomsuddannelser. Forløbet er desuden udviklet med afsæt i lærerplanen for Naturgeografi B.