.

OM LIFE FORLØB

Vil du holdes opdateret om vores LIFE Forløb?

Hjertet i LIFE er vores undervisningsforløb – LIFE Forløb – som skolerne kan bruge direkte i undervisningen. De stilles vederlagsfrit til rådighed for uddannelsesinstitutionerne i gensidige og målrettede samarbejder. På sigt er målet, at LIFE Forløbene skal dække relevante naturfaglige forløb både til dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne. I LIFEs første år vil der være fokus på grundskolen og det almene gymnasium.

De første LIFE Forløb er færdigudviklet og kan bestilles her.

UNDERSØGELSESBASERET NATURFAGSUNDERVISNING

Alle LIFE Forløb er udviklet på baggrund af autentiske problemstillinger i samarbejde med forskere i virksomheder og på universiteter. Problemstillingerne, som er relevante i forhold til elevernes hverdag, skal både motivere, engagere og styrke elevernes læringsudbytte. Det sker ved at skabe rammerne for, at eleverne selv konstruerer undersøgelser, opstiller hypoteser og drager egne konklusioner.

SPILLER SAMMEN MED FN´S VERDENSMÅL

Den anvendelses- og undersøgelsesorienterede tilgang er et efterspurgt perspektiv både hos lærerne og eleverne, fordi det er meningsfuldt at arbejde med teori omsat til praksis. Men der mangler ofte tid og ressourcer til at bygge den faglige bro til virksomhederne selv. Gennem LIFE Forløbene får eleverne mulighed for at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger i STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik). Helt konkret inviterer vi eleverne til at løse virkelige problemer, der spiller sammen med blandt andet FN´s Verdensmål.

FANGE ELEVERNES OPMÆRKSOMHED

Vi ønsker med vores LIFE Forløb at fascinere og fange elevernes opmærksomhed i forhold til en relevant naturvidenskabelig problemstilling, som de efterfølgende i fællesskab skal arbejde eksperimenterende med ud fra egne spørgsmål og ideer. I LIFE Forløbene skal eleverne også løbende reflektere over og forholde sig til deres undersøgelser, så egne erfaringer fører til ny viden og forståelse. Samtidig er de med til at skabe en undervisning med afsæt i elevernes egne forudsætninger, som anvendes aktivt i det videre arbejde.

ÅRSPLANLÆGNING OG FAGLIGE MÅL

De enkelte LIFE Forløb er udarbejdet, så de understøtter de faglige mål for fagene og samtidig tidsmæssigt passer ind i løbet af en årsplanlægning. Både som opstart og undervejs i undervisningsforløbene er der relevante lærervejledninger, som både formidler faglig baggrundsviden, didaktiske og pædagogiske pointer.

KONTAKT LÆRINGSKONSULENTERNE FRA LIFE

LIFE Forløbene er udarbejdet i tæt samarbejde mellem LIFEs læringskonsulenter, virksomheder og forskere. Læringskonsulenterne har forskellige baggrunde som forskere, gymnasielærere og grundskolelærere. Undervejs i udviklingsprocessen er undervisningsforløbene desuden løbende blevet testet og kvalificeret af lærere og elever. I kan altid kontakte os på info@life.dk eller via medarbejderoversigten, hvis I har input eller feedback.

.

8 HURTIGE OM LIFE FORLØB

1

2

3

4

5

6

7

SÅDAN KOMMER LIFE FORLØB UD TIL SKOLERNE

VIDSTE DU, AT…

  • De enkelte LIFE Forløb er udarbejdet, så de understøtter de faglige mål for fagene.

  • FN´s Verdensmål indgår som et centralt omdrejningspunkt for LIFE-forløbene.

  • Der er taget højde for, at de tidsmæssigt passer ind i lærernes årsplanlægning.

  • LIFE-forløbene indeholder relevante lærevejledninger, som både formidler faglig baggrundsviden og didaktiske og pædagogiske pointer.

LIFE FORLØB I SPIL: SÅDAN KAN ET TYPISK UNDERVISNINGSFORLØB SE UD

Den enkelte lærer kommer til at kunne gennemføre undervisningsforløbet via 4 forskellige platforme.

Som standard bestilles den materialekasse, som er tilknyttet LIFE-forløbet. Via uni-login får læreren automatisk adgang til den digitale læringsplatform MY:LIFE, som er et undervisningsunivers, der giver adgang til supplerende læringsaktiviteter inden for enzymtemaet.  Herunder avancerede digitale læringsressourcer, virtuelle laboratorier, visualiseringer, modelleringer mv.

Et efterfølgende besøg af mobillaboratoriet – LIFE Mobil Lab – giver muligheder for at arbejde med teknikker, materialer eller apparatur, som skolerne af sikkerheds-, kompetence- eller ressourcemæssige årsager ikke kan tilbyde eller anvende. Det samme gælder muligheden for at blive besøgsklasse på LIFE Campus, som åbner i Lyngby i 2021.

Tilsvarende vil der opstå andre muligheder ved at ”vende processen” og eksempelvis begynde undervisningsforløbet via den digitale læringsplatform som optakt til brugen af materialekassen og efterfølgende besøg af det mobile laboratorium eller besøg hos LIFE Læringscentret i Lyngby.

LIFE´s læringskonsulenter står undervejs til rådighed, hvis der er behov for uddybninger, hjælp og vejledning.


.

ENZYMJAGTEN: EKSEMPEL PÅ ET KOMPLET UNDERVISNINGSFORLØB

1

2

3

4

5